Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Giftfria cirkulära flöden

Delmål MB.3.1

I Lidköpings kommun används resurser effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Målområde

I Lidköpings kommun används resurser effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån en biologisk och en teknisk materialcykel. I den biologiska materialcykeln cirkulerar mat och biobaserade material som är lämpliga att återgå till naturen efter användning i samhället. I den tekniska materialcykeln cirkulerar produkter, komponenter och material som är producerade och designade för att kunna återanvändas, enkelt repareras, renoveras, moderniseras eller materialåtervinnas.

Olika material- och produktströmmar har olika lång livstid. Väldigt mycket i vårt samhälle är tillverkat i en tid då det inte i samma utsträckning fanns regelverk eller förväntningar på en cirkulär hantering av materialet eller produkterna när de var uttjänta och blev avfall. För att sådana material eller produkter ska vara möjliga att reparera, renovera eller cirkulera som sekundära råvaror behöver de genomgå en särskild behandling så att de uppfyller dagens krav i regelverken. En avgiftning av kretsloppen är nödvändig för att vi ska få en hållbar cirkulär ekonomi.

Industriell och urban symbios
I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet. Under 2021 startades ett nytt Vinnovaprojekt inom industriell och urban symbios (IUS). Kommunledningsförvaltningen arbetar i samverkan med Chalmers industriteknik, Linköpings universitet och Sotenäs kommun. Projektet syftar till att stödja utbyggnad av IUS genom att öka företags acceptans för delning av resurser och stödja kommuners förmåga att tillhandahålla förutsättningar för en fungerande IUS.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka en hållbar resursanvändning:

  • Främja innovativa ekonomiska och finansiella system samt modeller med fokus på långsiktig hållbarhet.
  • Beakta livscykelkostnad vid byggnation av fastigheter och anläggningar samt säkerställ ett resurseffektivt nyttjande och underhåll.
  • Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa och erbjuda sina produkter och tjänster.
  • Skapa förutsättningar för industriell och urban symbios i Lidköping.
  • Säkerställa rutiner för klimatanpassad respektive cirkulär kommunal upphandling.
Uppdaterad: 2023-08-28