Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Inga nettoutsläpp

Delmål MB.3.4

Lidköpings kommun har inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Målområde

Lidköpings kommun har inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Detta målområde gäller till år 2045.

En omställning från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling kräver genomgripande förändringar av samhället och de ska ske under en historiskt sett kort tidsperiod. Dagens investeringar i energi- och resurskrävande samhällsbyggande och ett fossilbaserat energisystem behöver i stället styras mot satsningar som främjar förnybar energi, energieffektiviseringar och koldioxidneutrala material. För att minska våra utsläpp av växthusgaser behövs ett kraftfullt agerande när det gäller elektrifiering av transporter och industri. Elproduktionen måste byggas ut med förnybara energikällor. Såväl fossila som fossilfria resurser behöver användas så effektivt som möjligt.

Klimatmålet har Lidköpings kommunfullmäktige antagit för att visa vad Lidköping som samhälle måste bidra med i det globala samarbetet för klara Parisavtalets temperaturmål. Kommunen har fyra roller i att nå målet: först att minska våra egna utsläpp, för det andra att underlätta för lidköpingsborna och företagen att minska sina utsläpp, för det tredje att bjuda in till samarbete och möta engagemanget från lidköpingsborna och lidköpingsföretagen, och till sist att samarbeta nationellt med andra kommuner och myndigheter.

Utsläppsbudget för Lidköping

Lidköpings kommun har tagit fram en utsläppsbudget för Lidköping som samhälle för att tydliggöra vad Lidköpings klimatmål innebär med ett rättviseperspektiv och hur utsläppen av växthusgaser behöver minska årligen till slutmålet inga nettoutsläpp 2045. Läs mer om utsläppsbudgeten här.

© Sustainable Advantage 2023

Goda exempel

Hållbara måltider
Service Måltid & Lokalvård ansvarar för merparten av de livsmedel som köps in, hur de tillagas och serveras ute i verksamheterna. De arbetar utefter begreppet "hållbara måltider" som omfattar många saker, varav matens klimatpåverkan är en del. Måltidspersonalen utbildas i klimatsmarta och hållbara måltider och utvecklar recepten för att minska klimatpåverkan. För att vi ska ha bra kontroll över hur arbetet går så beräknas klimatpåverkan från alla inköpta livsmedel och vi kan se att klimatpåverkan från maten har minskat i kommunen från 2,1 Co2ekv/kg livsmedel år 2017 till 1,9 CO2ekv/kg livsmedel år 2021.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka en hållbar resursanvändning:

  • Främja innovativa ekonomiska och finansiella system samt modeller med fokus på långsiktig hållbarhet.
  • Beakta livscykelkostnad vid byggnation av fastigheter och anläggningar samt säkerställ ett resurseffektivt nyttjande och underhåll.
  • Understödja förnybara drivmedel för transporter.
  • Förbättra förutsättningarna för hållbar mobilitet.
  • Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa och erbjuda sina produkter och tjänster.
  • Skapa förutsättningar för industriell och urban symbios i Lidköping.
  • Säkerställa rutiner för klimatanpassad respektive cirkulär kommunal upphandling.
Uppdaterad: 2024-02-07