Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Attraktiv natur

Delmål MB.1.3

Lidköpings kommun har en attraktiv natur och sammanhängande grön- och blåstruktur, värdefull för såväl växt- och djurliv som för kommuninvånare och besökare.

Målområde

Lidköpings kommun har en attraktiv natur och sammanhängande grön- och blåstruktur, värdefull för såväl växt- och djurliv som för kommuninvånare och besökare.

Natur och grönska är vår levande gröna och blå infrastruktur både i tätorterna och på landsbygden. Parker, alléer, villaträdgårdar, ängar, skogar, vattendrag, sjöar och hav hänger samman i ett komplext nätverk där djur och växter kan leva och sprida sig. Detta nätverk är helt avgörande för naturens förmåga att ge oss olika ekosystemtjänster. Sambanden i landskapet – infrastrukturen – behöver fungera för att naturen ska ge oss alla sina tjänster.

Naturen förser oss med mat, vatten, råvaror och energi. Nätverk av våtmarker och annan grönska ger bra och robust rening och reglering av vatten. Träden bidrar till stor samhällsnytta genom att ta hand om luftföroreningar och ta upp koldioxid från luften och lagra kol. Naturen ger oss kunskap och inspiration och den gynnar både vår fysiska och mentala hälsa. Därför behöver vi planera våra samhällen så att vi tar tillvara och utvecklar en sammanhängande grön och blå infrastruktur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Grön- och blåstrukturen har kartlagts i FÖPen
I området som den fördjupade översiktsplanen innefattar har grön- och blåstrukturen kartlagts. I kartläggningen har en inventering över områdets olika natur-, park- och skogsområden samt sammankopplande stråk genomförts. I samband med karteringen har också en ekosystemtjänstbedömning genomförts där samtliga natur- och parkområden kartlagts utifrån vilka ekosystemtjänster de bidrar med. Med hjälp av underlaget i FÖPen finns det goda möjligheter att arbeta vidare med utveckling av den gröna infrastrukturen, både i naturmiljöerna och i stadsmiljön, samt både av den befintliga strukturen och i samband med nyetablering.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka ett sammanhållet och robust Lidköping:

  • Främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster i hela kommunen.
  • Utveckla värden och kvaliteter för att skapa attraktiva platser och öka tillgängligheten för friluftsliv.
Uppdaterad: 2023-08-28