Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Delaktighet och inflytande

Huvudområde PSH.4

Alla Lidköpingsbor har möjlighet att vara delaktiga och har inflytande över samhällsutvecklingen.

Två kvinnor fikar i skogen

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att invånarna är och känner sig delaktiga. Människor behöver känna sig delaktiga; att de kan påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället. Brist på makt och möjligheter har samband med ohälsa. Den faktiska och upplevda delaktigheten påverkas av en mängd faktorer exempelvis tillgången till arbete, föreningsliv, och sociala nätverk.

Medborgardialog är ett kraftfullt verktyg som rätt använt kan leda till stärkt känsla av medskapande. Beslut får en djupare förankring och starkare legitimitet. Medborgardialoger kan också bidra till att överbrygga intressekonflikter och missnöjesyttringar. Medborgardialoger som inger förhoppningar om inflytande men som inte infriar löftet kan leda till ett minskat förtroendet för demokratin. Om deltagandet i dialogen inte är representativt ökar risken för politisk ojämlikhet.

Traditionella folkrörelseorganisationer engagerar allt färre människor men människors engagemang är fortsatt stort. Engagemanget tar sig nya uttryck, bland annat genom nätverksbaserade och mer informellt organiserade rörelser. Partierna är inte längre masspartier med stora medlemskårer. Andelen förtroendevalda i befolkningen minskar och medborgarna har en lägre tilltro till de valda. Den del av befolkningen som identifierar sig med ett politiskt parti har sjunkit kraftigt vilket gör det svårare att mobilisera politiskt intresserade utifrån en ideologisk samhörighet. Utvecklingen kan delvis förklaras av värderingsförändringar, som individualiseringen och en minskad auktoritetstro. Människor är i dag mer benägna att engagera sig i sakpolitiska frågor än långsiktigt i ett politiskt parti.

De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet och en stor del av de unga känner sig inte delaktiga i samhället. Unga är underrepresenterade i de politiska partierna, i de politiska beslutsinstanserna och styrelser för föreningar. Samtidigt är det politiska intresset starkt bland unga i dag. Unga visar en stark tilltro till demokratin och de allra flesta uttrycker ett stöd för de grundläggande demokratiska värderingarna.

Uppdaterad: 2020-10-26