Gå till sidinnehåll
Lidköpings kommunHållbarometern

Hållbar samhällsplanering

Delmål MB.1.1

Lidköpings kommun har en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering.

Målområde

Lidköpings kommun har en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering.

Ett hållbart samhälle tillgodoser människors behov av en god livsmiljö och är samtidigt en del av förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Förutsättningarna att delta i samhällslivet varierar beroende på boende, ursprung, utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och en rad andra faktorer.

Natur och gröna miljöer är en förutsättning för människans hälsa och välbefinnande. Om vi ger plats för naturen kan den fortsätta att ge oss värden vi och kommande generationer är beroende av. Därför behövs strategiska och välgrundade beslut i samhällsplaneringen som främjar långsiktigt hållbara livsmiljöer.

Stadsutvecklingsplan
Kommunen arbetar med framtagandet av en ny Stadsutvecklingsplan. Stadsutvecklingsplanen är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen. Den avgränsas geografiskt till staden Lidköping med Filsbäck. Den ska visa en sammanhållen idé för hur Lidköpings stad ska utvecklas och förvaltas, den står för helhetstanken och ska visa att de projekt som byggs bit för bit hänger ihop i en helhet som skapar en hållbar och attraktiv stad.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden i hållbarhetsprogrammet för att stärka ett sammanhållet och robust Lidköping:

  • Främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster i hela kommunen.
  • Utveckla värden och kvaliteter för att skapa attraktiva platser och öka tillgängligheten för friluftsliv.
  • Säkerställa ett kommunövergripande systematiskt arbete med klimatanpassning.
  • Samverka med lokala aktörer för att minska brottslighet och skapa inkluderande och trygga miljöer.
Uppdaterad: 2023-08-28